Všeobecné obchodní podmínky - Webhosting

1.1      Předmět smlouvy

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování webhostingových služeb. Smluvní vztah vznikající na základě těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.

Předmětem smlouvy je závazek provozovatele poskytovat, resp. poskytnout uživateli na základě objednávky webhostingové služby, a závazek uživatele za tyto služby zaplatit.

Součástí smlouvy se stávají i další přílohy a veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené v období po uzavření smlouvy za účelem doplnění nebo změny smluvních nebo provozních podmínek.

Veškeré skutečnosti uvedené ve smlouvě (včetně příloh a dodatků) jsou pro obě smluvní strany závazné.

1.2      Smluvní strany

1.2.1     Poskytovatel

Pavel Šimek
Bluepix Design

Se sídlem: Mezi Domy 755, 252 42 Jesenice
IČ: 72915901

e-mail: ,
webové stránky: www.bluepix.cz
Bankovní spojení: GE Money Bank 587317524/0600

(dále jen poskytovatel)  

1.2.2     Uživatel

Uživatelem je jakákoliv právnická osoba, nebo jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která při registraci služeb poskytovaných provozovatelem dobrovolně souhlasí s podmínkami užívání.

1.3      Definice pojmů

1.3.1     Webhostingové služby - Webhosting

Webhostingovou službou (dále jen ,,webhosting“) se rozumí:

 • kompletní správa DNS domény druhého řádu (včetně domén 3. a 4. řádu),
 • datový prostor na serverech provozovatele,
 • přístup pomocí protokolu FTP,
 • provoz emailových účtů s možností jejich správy,
 • provoz databázového serveru MySQL nebo PostgreSQL,
 • provoz webového serveru s podporou skriptovacích jazyků PHP a JSP,
 • zálohování a technická podpora.

Velikost prostoru a přesné parametry služeb jsou uvedeny na stránkách poskytovatele v sekci Ceník. Na parametry služeb se vztahují ceny platné k datu zřízení nebo prodloužení služeb.

1.3.2     Výpadek

Provozovatel nemůže garantovat 100% dostupnost. Stav kdy jsou servery poskytovatele nedostupné nebo neschopné zobrazovat obsah se nazývá výpadkem. Provozovatel se snaží výpadkům vyhnout pravidelnou údržbou a aktualizací serverů.

1.3.3     Odstávka

Pro snížení pravděpodobnosti výpadku a zvýšení bezpečnosti si poskytovatel vyhrazuje měsíčně 120 minut na update softwaru a provedení úkonů nezbytných pro bezproblémový chod serveru. Během odstávky může dojít k nedostupnosti služeb.

Poskytovatel se pokusí vždy naplánovat odstávku na večerní nebo ranní hodiny kdy je aktivita na doménách uživatelů minimální.

Poskytovatel je povinen uživatele upozornit nejpozději 48 hodin před plánovanou odstávkou. Další informace o odstávkách bude poskytovatel zveřejňovat na svých internetových stránkách.

1.4      Ochrana osobních údajů

Při provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Uživatele osobní údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Uživatelem. Uživatel uděluje svolení poskytnout osobní údaje o Uživateli třetím stranám pro zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se správci doménových jmen.

Poskytovatel je povinen osobní údaje chránit a při správě služby je povinen poskytnout údaje pouze vyžadované správci doménových jmen. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo poskytovatele v případě zřízení webhostingové služby použít údaje poskytnuté v této souvislosti uživatelem následujícím způsobem:

 • - Použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v referencích.
 • - Použití pro komunikaci s uživatelem.
 • - Poskytnout údaje nutné pro provedení služby třetím stranám – například při registraci domény.

Služby jsou poskytovány k provozu konkrétního doménového jména. Uživatel při objednání služby vždy poskytuje souhlas s pravidly registrace a provozu daného typu doménového jména (např. domény .CZ dle CZ NIC, domény .EU dle EURid a obdobně.).

1.5      Provozní řád

Poskytovatel zajistí na základě uzavřené smlouvy pro uživatele:

 1. Nepřetržitý provoz serveru, na kterém bude provozovaná služba uživatele. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, odstávky elektrické energie, výpadky přípojného bodu k internetu apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).
 2. Nepřetržitý dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu a aktualizace.
 3. Odpovídající technickou podporu podle typu poskytované služby.
 4. U správce doménového jména zajistí poskytovatel pro uživatele registraci a provoz doménového jména v doméně 2. úrovně to však pouze v případě, že doména nebyla zaregistrována někým jiným. Pokud požadovaná doména nebude volná, pokusí se poskytovatel zajistit doménu s jinou koncovkou nebo podobným významem po dohodě s Uživatelem.

1.5.1     Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsah nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.

Poskytovatel neodpovídá za registraci doménového jména jiným subjektem, při registraci nového doménového jména, v době čekání na poskytnutí úhrady Uživatelem.

Pro registraci doménového jména používá Poskytovatel údaje poskytnuté uživatelem při objednávce služby. Poskytovatel neodpovídá za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů v objednávce.

Poskytovatel je povinen upozornit uživatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má uživatel předplacenou službu nebo doménové jméno prostřednictvím elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý uživatelem. Poskytovatel neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí doménového jména uživatele.

Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu uživateli z důvodu neuhrazení služby, v tomto případě Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou dat uživatele nebo ztrátou dostupnosti provozovaných služeb.

Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého uživatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.

Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit uživatele z provozu bez možnosti náhrady škody ani služeb v případech, kdy provozem aplikace uživatele dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních uživatelů či Poskytovatele, a dále v případech porušení povinností uživatele uvedených v bodech Porušení podmínek ze strany uživatele. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.

Poskytovatel má právo požadovat od Uživatele manipulační poplatek za zrušení vyřízené objednávky služby ve výši 500,- Kč.

Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny na www prezentaci bluepix.cz. 

1.5.2     Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování služeb může dojít k výpadku poskytovaných služeb, případně ke ztrátě dat. Uživatel je sám zodpovědný za bezpečnost vlastní aplikace, a poskytovatel za ztrátu dat nenese odpovědnost.

Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele.

Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb, provozování nebezpečných nebo nezabezpečených aplikací, či vědomé i nevědomé poskytnutí služeb třetí straně.

Za porušení všeobecných obchodních podmínek ze strany uživatele je bráno jakékoliv jednání, nebo činnost popsaná v bodech Porušení podmínek ze strany uživatele.

Uživatel odsouhlasí pravidla registrátorů domén. V opačném případě mu nemusí být služba bez náhrady poskytnuta.

1.5.3     Porušení podmínek ze strany uživatele

 1. Používání webhostingu a všech přidružených služeb pro nelegální účely, jakými je warez nebo jakýkoli jiný obsah který porušující zákony České Republiky, nebo platné mezinárodní úmluvy, jimiž je ČR vázána.
 2. Využívání webhostingu jako download serveru nebo audiovizuálního úložiště.
 3. Cílené přetěžování serveru, pokus o napadení či hacknutí serveru nebo odcizení cizích dat.
 4. Propagace potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů.
 5. Nabízení nebo šíření nezákonných pornografických materiálů.
 6. Provozování serverů a aplikací zaměřujících se na šíření spamu.
 7. Provozování aplikací přetěžující databázové systémy (např. použití nevhodné databáze, neoptimální SQL dotazy, nevhodně indexovaná data apod.)
 8. Provozování serverů uživatelů, kteří poškozují dobré jméno poskytovatele či jeho pracovníků.
 9. Nezaplacení sjednané paušální ceny za služby v prodlení 4 týdnů a více.

V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozích bodech (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením smluvních povinností vznikla.

1.6      Objednávky, smlouvy, platební podmínky

Objednat zboží může občan i podnikatel prostřednictvím objednávkového průvodce na internetových stránkách provozovatele, osobně, telefonicky, nebo emailem. Objednávat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které mají způsobilost k těmto právním úkonům.

Objednávka je pro obě strany závazná okamžikem jejího potvrzení Uživatelem. Potvrzením se rozumí souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Služby jsou poskytovateli hrazeny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Na každou platbu poskytovatel vystaví objednávku, kterou zašle spolu s informativní výzvou na kontaktní e-mail uživatele. V den obdržení platby poskytovatel aktivuje uživateli službu a spolu s konfiguračním a aktivačním protokolem zašle na e-mail uživatele daňový doklad - konečnou fakturu. Originál daňového dokladu poskytovatel zašle na adresu uvedenou v objednávce pouze na základě žádosti uživatele.

1.7      Závady, odstávky, poruchy

V souvislosti s poskytovanými službami muže docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení jejich kvality. V takovém případě poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností serveru, poškozením, ztrátou nebo únikem dat.

Poskytovatel má právo u každého ze strojů u libovolné služby na plánovanou odstávku v rozsahu 120 minut měsíčně.

Nevyčerpaná doba ze 120 minut měsíčně plánovaných odstávek se po dobu maximálně tří měsíců sčítá. Součet takto nevyčerpané doby poskytovatel využije v případě složitějších činností spojených s údržbou, opravami a ochranou zařízení poskytovatele.

Poskytovatel neodpovídá za překážky, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu v plnění jeho povinností. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Poskytovatel neodpovídá uživateli nebo třetím osobám za škody, včetně nároku na náhradu ušlého zisku, které jim vzniknou v souvislosti s přerušením dodávky služeb, dojde-li k přerušení zásahem vyšší moci, zneužitím poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy.

1.8      Doba trvání a zánik webhostingu

Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností ode dne řádného zřízení služeb do konce uhrazeného období. Mezi poskytovatelem a zákazníkem je možná dohoda o prozatímním zřízení služeb k otestování kvality poskytovaných služeb.

Při prodloužení služeb předplacením služeb na další časové období původní smlouva zaniká a mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká smlouva nová.

1.8.1     Zánik webhostingových služeb

Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu a poskytování služeb zákazníkovi v případě, že dojde k porušení Všeobecných obchodních podmínek Váš-hosting nebo k neuhrazení poplatků spojených s provozováním služeb.

Při zániku smlouvy je poskytovatel povinen sdělit zákazníkovi důvod a ponechat klientovi 14 dní trvající výpovědní lhůtu, po kterou budou služby i nadále aktivní.

Pokud dojde k vypovězení smlouvy z důvodu hrubého porušení všeobecných podmínek, zákazník nemá nárok na vrácení peněz za zbývající období.

Za hrubé porušení se považuje jakékoliv jednání, nebo činnost popsaná v bodech Porušení podmínek ze strany uživatele.

Poskytovatel je povinen zaslat vyrozumění o výpovědi služeb na emailovou adresu zákazníka. Pokud zákazník nereaguje, považuje poskytovatel smlouva za vypovězenou. Proti vypovězení smlouvy je možné se odvolat. Lhůta na podání odvolání je 7 dní od obdržení vyrozumění.

Pokud poskytovatel uzná důvody výpovědi za oprávněné tak je povinen vrátit uživateli poplatek za zbývající časové období. Pokud poskytovatel shledá důvody výpovědi za oprávněné, bude uživatel finančně odškodněn.

1.9      Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky užívání služeb poskytovatele jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání služeb Váš-hosting.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu znění nebo na doplnění podmínek v souvislosti s budoucím rozvojem služeb.

Nově vydané podmínky jsou platné od data, které je uvedeno na konci Všeobecných podmínek

Případné spory budou přednostně řešeny vzájemným jednáním mezi účastníky: poskytovatelem a uživatelem. Nebude-li dohoda stran možná, smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé mezi nimi z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, a to třemi rozhodci, z nichž každá smluvní strana zvolí jednoho rozhodce a oznámí jméno a adresu druhé smluvní straně. Tito rozhodci zvolí třetího rozhodce a v této sestavě rozhodnou spor, který bude zahájen doručením písemné žaloby kterémukoliv z rozhodců, a to doporučeným dopisem. Náklady rozhodčího řízení, tj. honorář rozhodců zahrnující i jejich administrativní náklady a náklady právního zastoupení uhradí ze svého ta strana, která neměla ve sporu úspěch, a to v takovém poměru, v jakém ve sporu podlehla. Výši nákladů řízení určí rozhodci ve svém nálezu. Strany se též dohodly, že rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů předaných stranami a ústní jednání rozhodci svolají jen tehdy, budou-li to považovat za nezbytné k vydání rozhodnutí

Rozhodci mohou spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Podrobnosti stanoví zákon č. 216/1994 Sb., v platném znění.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti od 1. 1. 2012.